Ашық сабақ. Математика. 5 сынып. Ұлы Дала Баласы олимпиадасы

Oinet.kz 05-10-2017

ИНТЕЛЛЕКТ білім және ғылым орталығы

ИНТЕЛЛЕКТ олимпиадаларын ұйымдастыру комитеті

Республикалық Ұлы Дала Баласы олимпиадасы

 

Математика 5 сынып

Республикалық кезең

 


ТАӘ\ФИО\ first name, last name


Мектебі\Школа\school


Сыныбы\Класс\grade


Код\code
1.
Қатарынан 8 қап қойылды. Біpінші қаптың салмағы 88 кг, ал келесісінің салмағы 8 кг-аз. Барлық қаптардың салмағы қанша?

1. Поставили подряд 8 мешков. Вес первого мешка-88 кг, а вес следующего- на 8 кг меньше. Найди массу всех мешков?

 

A) 480 кг

В) 460 кг

C) 500 кг

D) 440 кг

 

2.  Диманың сағаты 10 минутқа қалып отыр. Ал ол 5 минутқа алда деп ойлайды. Дима сaғатына қарап ол қазір түскі 12 деп ойлады. Қазіpгі уақытта сағат неше?

2. У Димы часы отстают на 10 минут, а он думает, что они спешат на 5 минут. посмотрев на свои часы, Дима решил, что сейчас полдень. Который сейчас час на самом деле?

 

A) қазір 11.55 / сейчаc 11.55

B) қазір 11.50/ сейчас 11.50

C) қазір 12.10/ сейчас 12.10

D) қазір 12.15 /сейчас 12.15

 

3. Едіге, Білге және Сұлтан жерді күрекпен тез және бірдей қаза алады. Егер осы кез келген екі бала бірге жұмыс істейтін болса, онда жерді жарды сағатта қазып бітіреді. Үшеуі біргелікте жұмыс істейтін болса, жерді қанша сағатта қазып бітіреді?

3. Ваня, Коля и Антон могут одинаково быстро вскопать землю лопатой. Если любые два из этих мальчиков будут работать вместе, то справятся с земельным участком за полтора часа. За какое время ребята вскопают тот же участок, если будут работать все трое вместе?

 

А) 1 cағатта/ за 1 час

В) 5 сағатта/ за 5 часа  

C) 3 сағатта/ за 3 часа

D) 2 cағатта / за 2 часа

 

4. Кітаптың 60 парағының қалындығы 1 см. Кітапта 240 парақ болса, онда осы парақтардың калыңдығы қанша?

4. 60 листов книги имеют толщину 1 см. Какова толщина всех листов книги, если в ней 240 страниц?

 

А) 5 см

В) 4 см

С) 2 см

D) 3 см

 

5. Аяқ киімді ергежейлі аяқ киімсіз ергежейліге қарағанда 2 кг ауыр. Егер таразыға бес аяқ киімді ергежейліні және аяк киімсіз ергежейліні қойса таразы 330 кг - ды көрсетеді. Бір аяқ киімді ергежейлінің салмағы қанша?

5. Гном в башмаках весит на 2 кг больше, чем гном без башмаков. Если поставить на весы пять одинаковых гномов в башмаках и пять таких же гномов без башмаков, весы покажут 330 кг. Сколько весит гном в башмаках?

 

A) 38 кг

B) 34 кг

C) 41 кг

D) 30 кг

 

6. Балықшы балық аулап алды. Балықшыдан ұстап алынған балықтардың салмағын сұрағанда, ол: «Меніңше, құйрығының салмағы 1кг, ал басы – сонша, құйрығы мен денесінің жартысына, ал денесі -басы мен құйрығының салмағына тең». Балықтың салмағы неше?

6. Рыбак поймал рыбу. Когда у него спросили, какова масса пойманной рыбы, он ответил: «Я думаю,что хвост ее весит 1 кг, голова-столько,сколько хвост и половина туловища,а туловище – сколько голова и хвост вместе». Какова же масса этой рыбы?

 

A) 9 кг

B) 8 кг

C) 6 кг

D) 10 кг

 

 

7.  Бес жәшікте саны бірдей алмалар жатыр. Әр жәшіктен 60 алма алынғанда, бастапқы екі жәшіктегі алмалар санына тең болды. Әр жәшікте қанша алма бар еді?

7. В пяти ящиках лежит поровну яблок. Когда из каждого ящика вынули по 60 яблок, после этого всего осталось столько яблок, сколько их раньше было в двух ящиках. Сколько яблок было в каждом ящике?

 

А) 100 алма / по 100 яблок

В) 110 алма / по 110 яблок

С) 80 алма / по 80 яблок

D) 90 алма / по 90 яблок

 

 

8. Әкесі  коллекциясына-француз, неміс, болгар және поляк болатын 4 марка сатып алды. Сатып алынғандардың-француз маркасынсыз бағасы 40тг, ал неміс маркасынсыз 45 тг, ал болгар маркасынсыз 44 тт, ал поляк маркасынсыз 27 тг-ні құрайды. Поляк маркасынын бағасы?

8. Папа купил для коллекции 4 марки-французскую, немецкую, болгарскую и польскую. Стоимость покупки без французской марки-40 тг, без немецкой-45 тг, без болгарской - 44 тг, без польской-27 тг. Сколько стоит польская марка?

 

A) 25 тг

В) 20 тг

С) 28 тг

D) 23 тг

 

 

9. Tікбұрыштың ені 5 см, ұзындығы 9 см. Тікбұрыштың ауданы қандай?

9. Ширина прямоугольника 5 см, длина 9 см. Чему равна площадь прямоугольника?

 

A) 45 cм

B) 14 cм

C) 28 cм

D) 40 cм

 

 

10. Тараздың бір жағында алты бірдей шәй қорабы және салмағы 50 грамм тас, ал екінші жағында бір қорап шәй және салмағы 100 және 200 грамм болатын тастар тұр. Таразы басы тең. Бір қорап шәйдің салмаңын анықтаңыз.

10. На одной чаше весов лежат шесть одинаковых пачек чая и гиря массой 50г., а на другой – одна пачка чая и две гири массой 100 и 200г. Весы находятся в равновесии. Определите, сколько граммов весит одна пачка чая?

 

A) 35 г

B) 40 г

C) 60 г

D) 50 г

 

 

11. Туристтік демалыс орнына Мәскеу және Орел қалаларынан 240 оқушы келді. Келгендердін 125-i ұл балалар, сондай-ақ 65-і мәскеулік. Орел қаласынан келген оқушылардын ішінде 53-і қыз балалар. Мәскеуден қанша оқушы келді?

11. В туристический лагерь прибыло 240 учеников из г. Москвы и Орла. Мальчиков среди прибывших было 125 учеников, из которых 65 – москвичи. В числе учеников, прибывших из Орла, девочек было 53. Сколько всего учеников прибыло из Москвы?

 

A) 120 оқушы / учеников

В) 127 оқушы / учеников

С) 125 оқушы / учеников

D) 112 оқушы / учеников

 

 

12. Ат спорты бойынша атлеттер құрамында бес бас және он төрт аяқ бар. Солардың қаншауы адамдікі, ал қаншауы аттыкі?

12. В олимпийской команде по конному спорту пять голов и четырнадцать ног. Сколько из них людей, а сколько лошадей?

 

А) 3 адам және 3 ат / 3 человека и 3 лошади

В) 3 адам және 2 ат / 3 человека и 2 лошади

С) 4 адам және 1 ат / 4 человека и 1 лошади

D) 2 адам және 3 ат / 2 человека и 3 лошади

 

 

13. Ана кенгуру 1 секундта 3 метрге секіреді, ал оның баласы секундына 1 метрге секіреді. Ол бір мезетте бассейнден эвкалиптке тікелей сызықта секіре бастады. Егер бассейннен ағашқа дейінгі арақашықтық 240метр болса, онда ана кенгуру баласын қанша секунд күтеді?

13. Кенгуру мама прыгает за 1 секунду на 3 метра, а её маленький сынишка прыгает на 1 метр за полсекуды. Они одновременно стартовали от бассейна к эвкалипту по прямой. Сколько секунд мама будет ждать сына под деревом, если расстояние от бассейна до дерева 240 метров:

 

А) 30 секунд

В) 40 секунд

С) 50 секунд

D) 60 секунд

 

 

14. Ребуста бірдей сандар бірдей әріптермен белгіленген, ал әр түрлісі әр түрлімен. Ребусты шешініз.

14. В ребусе одинаковые цифры зашифрованы одинаковыми буквами, а разные -разными. Расшифруйте ребус на картинке.

 

                            АБВ

                            +

                            АБ

                            +

                            А

 


                            БВБ

 

А) А = 5; Б  = 6; В =7;

В) А = 2; Б  = 8; В =4;

С) А = 6; Б  = 7; В =4;

D) А = 6; Б  = 7; В =3;

 

 

15. Кітаптан бірінші парағы 143 болып саналатын бір бөлік құлады, ал соңғы сандар сол сандардан тұрады, бірақ баска тәртіпте жазылады. Кітаптың қанша беті кұлады?

15. Из книги выпал кусок, первая страница которого имеет номер 143, а номер последней состоит из тех же цифр, но записанных в другом порядке. Сколько страниц выпало из книги?

 

A) 150

B) 121

C) 172

D) 184

 


Ашық сабақ. Математика. 6 сынып. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу
Ашық сабақ. Алгебра. 8 сынып. Тест сұрақтары мен жауаптары
Сәйкес тақырыптар
Көтерілу