Алгебра. 11 сынып. Емтихан билеттері

Oinet.kz 22-09-2020

1-билет

1.Өрнекті ықшамдаңыз: 5 а /а2-в2 :15а2 / а-в

2. в4= 8, в8=128 геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін табыңыз.

3. Көрсеткіштік теңдеуді шешіңіз: 5*52-4х =25 х+3

2-билет

1.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: 7х+9 2х-1

4+11х> 9х-14

2. у=f(х) функциясының берілген кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз f(х) =Х4-4х+5 [-3, 2]

3. Теңдеуді шешіңіз: Cos 52°Cos 78°- Sin 52° Sin 78°=

3-билет

1.Өрнекті ықшамдаңыз: (4m2-25n2 /m3+8 ):( 2m+5n / m2 -2m +4 )=

2. Теңдеуді шешіңіз: Cos(-5х )+ Cos3х=0

3.Өрнектің мәнін табыңыз: log2log24-билет

1. 225 кг рудадан 34,2 кг мыс алынады. Алынған мыс руданың неше проценті болады?

2. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: { 2х+3 > х-1

{ 5х -22 < х+2

3. Көрсеткіштік теңдеуді шешіңіз: 21-х =4 х-1 *0,5
5-билет

1.Екі санның қосындысы 21-ге тең, ал олардың көбейтіндісі 90-ға тең . Осы сандарды табыңыз:

2. а11=6 , а20 =12 , болатын арифметикалық прогрессияның а1-? d-? табыңыз:

3.Егер sin және септеңдер:

6-билет

1. Өрнекті ықшамдаңыз: (х2+2ху +у2 /а 2-в2 ): (х+у /а+в )=

2. Теңдеуді шешіңіз: Sin 83° Cos 77° +Cos 83° Sin 77°=

3. 2. у=f(х) функциясының берілген кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз f(х) =Х4-х/2+1 [-1, 1]

7-билет

1.Екі санның айырмасы 9-ға , ал көбейтіндісі 70-ке тең. Осы сандарды табыңыз:

2. Теңдеуді шешіңіз: tg x=- 1/ 3

3. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 17 см, ал табанына түсірілген биіктігі 15 см-ге тең. Үшбұрыштың табанынынң ұзындығын табыңыз.

8-билет

1. Теңдеуді шешіңіз: 2 Cos х+ 2 = 0

2. Егер а1 =6, а10 =33 , ал барлық мүшелерінің қосындысы 405 болса, осы арифметикалық прогрессияның барлық мүшелер санын табыңыз.

3. Егер бір бұрышының айырмасы 70° болса , онда параллелограмның барлық бұрыштарын табыңыз

9-билет

1. Теңдеуді шешіңіз: 2 Cos х-1 = 0

2. а6=8 , а8 =16 , болатын арифметикалық прогрессияның а1-? q-? Табыңыз.

3. Интегралды есептеңіз:
10- билет

1.Егер f(х) = 7х3+3х2+1 болса, есептеңіз f’(1) , f’(2) -?

2. Көрсеткіштік теңдеуді шешіңіз: 52х-3 =25*5 х

3. Трапецияның параллель қабырғаларының ұзындығы 25 және 4, ал параллель емес қабырғаларының ұзындығы -20 және 13- ке тең. Трапецияның биіктігін табыңыз.

11- билет

1. Теңсіздікті шешіңіз: 0,2 2х -3х+3 >0,04

2. Есептеңіз: (89,67-39,87)*1,65+1684,07/415

3. Теңдеуді шешіңіз: 2 Cos2 х-5 Cos х =-3

12-билет

1.Өрнектің мәнін табыңыз:

2.в1= -9, q=2 болса, Геометриялық прогрессияның алты мүшесінің қосындысын табыңыз.

3. Дұрыс көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы 1800°,қабырғаларының санын табыңыз.

13- билет

1.Функцияның туындысын табыңыз . f(х) =1+2х/3-5х

2.Теңдеуді шешіңіз : Sin (п/6+a)- Sin (п/6-a)=

3. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы , ені, биіктігі 22м, 10м және 16 м тең. Параллелепипед бетінің ауданын табыңыз.

14 –билет

1. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: х+у =4

ху = -45

2. а1 =2 , аn =87, Sn=801 Арифметикалық прогрессияның айырымын және мүшелерінің санын табыңыз.

3. Табанының диаметрі 20 см,биіктігі 30 см-ге тең цилиндр шелек жасау үшін қанша қаңылтыр қажет болады.


15 -билет

1. Теңдеуді шеш: f(х) =0,25 х4-х функциясының өсу кему аралықтарын табыңыз:

Теңсіздікті шешіңіз: 2cosx

3. Көрсеткіштік теңдеуді шешіңіз: 3х +3 х+1 +3 х+2 =117

16- билет

1. у= 2х3 –х2- 4х +5 функциясының экстремум нүктелерін табыңыз.

2. Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 6см,6см және 7 см . Оның диагоналының ұзындығын табыңыз

3. Теңсіздікті шешіңіз: 5(1-х)+(3х+1)<3

17 –билет

1. Теңсіздікті шешіңіз: 11х(2х-1)-2х (3х+1)<3х-5

2. у=- 2/3х3 +8х +10 функциясының экстремум нүктелерін табыңыз.

3. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 26 см, ал катеттері 5:12 қатынасындай. Үлкен катетін табыңыз.

18- билет

1. Егер АС = 2 см, ВС = 4 см С =120° болса, АВ қабырғасының ұзындығын есептеңіз.

2. у= 2х4 -8х функциясының [-2; 1] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

3. Теңсіздікті шешіңіз: 3 tg (Х/3 + /6 )-1>0


Алгебра, геометрия пәндері бойынша емтихан билеттері
Реферат. Қазақстан тарихы. Жоңғар Шапқыншылығы


Сәйкес тақырыптар
Көтерілу
×